Regulamin

Drogi Użytkowniku,

Regulamin zamieszczania Opinii w Serwisie SuperPracodawca.pl.

I. Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Opinii w Serwisie SuperPracodawca.pl.
2. Serwis jest udostępniany Użytkownikom przez WebMedica z siedzibą w Łodzi 91-465, NIP: 7251899208, REGON: 101577201
3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących WEBMEDICA lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
4. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Użytkowników Opinii w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Zamieszczenie Opinii w Serwisie, a w szczególności przesłanie do WEBMEDICA Formularza przeznaczonego dla korzystania z Usługi, jest równoznaczne ze:
a) potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
c) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie;
d) zawarciem przez Użytkownika z WEBMEDICA umowy o korzystanie z Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin zamieszczania Opinii w Serwisie SuperPracodawca.pl.
2. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usługi na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz
b) korzysta z Usługi w celach nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych oraz w celach nie związanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika i/lub innych osób lub/i jakichkolwiek towarów lub/i usług.
3. WEBMEDICA – oznacza WebMedica Adam Skurski z siedzibą w Łodzi.
4. Portal SuperPracodawca.pl – oznacza portal internetowy prowadzony przez WEBMEDICA w domenach internetowych, do których przysługują prawa WEBMEDICA, w szczególności w domenie internetowej SuperPracodawca.pl.
5. Serwis lub Serwis SuperPracodawca.pl – oznacza Serwis internetowy udostępniany przez WEBMEDICA pod adresem internetowym SuperPracodawca.pl.
6. Formularz – oznacza stronę internetową w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie jego Opinii w Serwisie oraz zawarcie z WEBMEDICA umowy o świadczenie Usługi

  1. Opinia – oznacza zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą w Serwisie przez Użytkownika opinię do danej treści Serwisu (w szczególności artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej) lub/i opinii innego Użytkownika Serwisu, stanowiącą własny pogląd Użytkownika.
  2. Konto Portalu SuperPracodawca.pl – oznacza konto w rozumieniu Regulaminu Konta Portalu SuperPracodawca.pl, zamieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.superpracodawca.pl.
  3. Nick – oznacza oznaczenie Użytkownika, jakim posługuje się on dla oznaczenia autorstwa swojej Opinii w Portalu SuperPracodawca.pl.
  4. Usługa – oznacza świadczoną przez WEBMEDICA dla Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie, nieodpłatną usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania jego Opinii w Serwisie.

 

III. Zasady korzystania z Usługi.

1. Serwis umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie jego Opinii na powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania Opinii przez Użytkowników.
2. Opinie Użytkowników rozpowszechniane są wraz z Nickiem Użytkownika. Nicki Użytkowników zalogowanych do Portalu SuperPracodawca.pl w chwili zamieszczenia Opinii w Serwisie są wyróżniane w sposób wskazujący na to, że Opinia zamieszczona została przez Użytkownika zalogowanego do Portalu SuperPracodawca.pl.
3. Użytkownik zamieszcza Opinie w Serwisie za pomocą odpowiedniego Formularza dostępnego w Serwisie, w którym powinien wpisać treść swojej Opinii i swój Nick oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu i wyrazić zgodę określoną w punkcie IV Regulaminu, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku Użytkowników zalogowanych do Portalu SuperPracodawca.pl w chwili zamieszczenia Opinii w Serwisie, pole Formularza dotyczące Nicka jest uzupełniane automatycznie poprzez umieszczenie loginu przybranego przez Użytkownika w Koncie Portalu SuperPracodawca.pl.
4. Opinia i Nick Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została wskazana Użytkownikowi podczas wypełniania Formularza wskazanego w punkcie poprzednim Regulaminu.
5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Opinie zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie powinny spełniać następujące warunki:
a) powinny dotyczyć wprost treści Serwisu (artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej) lub/i Opinii, do których zostały zamieszczone;
b) powinny stanowić wypowiedzi merytoryczne, prowadzące do przekazania zrozumiałego i odnoszącego się do istoty sprawy poglądu Użytkownika, niezawierającego treści nasyconych emocjonalnie;
c) nie mogą zawierać treści wpływających niekorzystne na zachowanie innych Użytkowników serwisu, nie prowadzących do merytorycznej dyskusji, w szczególności prowokujących lub nawołujących ich do zamieszczania poglądów agresywnych lub/i treści określonych w punkcie V.16 Regulaminu;
d) nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi lub/i nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
e) nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw autorskich;
f) nie mogą zawierać uwag/korespondencji adresowanej do redakcji Serwisu, która powinna być kierowana w sposób określony w punkcie V.18, VII i VIII Regulaminu;
g) nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci lub chorobie lub nieszczęśliwym wypadku danej osoby;
h) nie mogą zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika lub/i innych osób lub/i jakichkolwiek towarów lub/i usług;
i) nie mogą zawierać jakichkolwiek adresów internetowych lub łączy (odwołań, linków) do jakichkolwiek stron internetowych;
j) nie mogą zawierać danych osobowych, teleadresowych lub/i adresów mailowych;
k) te sama Opinia nie może być zamieszczone przez Użytkownika wielokrotnie;
l) nie mogą zawierać treści stanowiących bezpośredni atak na innych Użytkowników Serwisu;
m) nie mogą stanowić łańcuszków składających się ze zbitków liter lub/i znaków interpunkcyjnych nie stanowiących zrozumiałej treści;
n) nie mogą zawierać treści będących spamem (nie związanych w ogóle z zamieszczeniem i prezentacją własnego poglądu) lub pozornie naśladujących prezentację własnego poglądu Użytkownika.
6. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez WEBMEDICA i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie przez Użytkownika z Usługi.
7. Opinie zamieszczane są na wszystkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania Opinii przez Użytkowników.
8. Opinia zamieszczona i rozpowszechniana przez Użytkownika w Serwisie jest rozpowszechniana wraz z treścią Serwisu lub/i Opinią, do której została zamieszczona. W związku z tym, w przypadku usunięcia z Serwisu treści Serwisu lub Opinii, do której Opinia została zamieszczona, WEBMEDICA jest uprawniona do podjęcia czynności określonych w punkcie VI.16 i VI.17 Regulaminu.
9. Ze względów technicznych, czas wysłania przez Użytkownika Formularza umożliwiającego korzystanie z Usługi nie jest tożsamy z czasem publicznego udostępnienia Opinii w Serwisie.
10. Rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie Opinie będą nieodpłatnie czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez inne osoby.
11. WEBMEDICA nie ponosi odpowiedzialności za Opinie zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane w Serwisie przez Użytkowników. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia Opinie w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez WEBMEDICA Usługi ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
12. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika Opinie w Serwisie mogą być nieodpłatnie czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez innych Użytkowników;
b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie Opinii Użytkownika przez inne osoby;
c) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Opinie Użytkownika rozpowszechniane są wraz z Nickiem Użytkownika.

IV. Warunki korzystania z Usługi.

1. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie Opinii w Serwisie jest możliwe przez Użytkowników zalogowanych i niezalogowanych do Portalu SuperPracodawca.pl.
2. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie Opinii w Serwisie jako Użytkownik niezalogowany do Portalu SuperPracodawca.pl wymaga dokonania następujących czynności przez Użytkownika (wszystkie czynności muszą zostać dokonane łącznie):
a) udostępnienia WEBMEDICA Nicka Użytkownika;
b) zaakceptowania postanowień Regulaminu;
c) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez WEBMEDICA danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usługi.
3. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie Opinii w Serwisie jako Użytkownik zalogowany do Portalu SuperPracodawca.pl wymaga dokonania następujących czynności przez Użytkownika (wszystkie czynności muszą zostać dokonane łącznie):
a) założenia Konta Portalu SuperPracodawca.pl w rozumieniu Regulaminu określonego w punkcie IV.7 Regulaminu;
b) udostępnienia WEBMEDICA adresu poczty elektronicznej Użytkownika w Formularzu Konta Portalu SuperPracodawca.pl;
c) zalogowania się do Portalu SuperPracodawca.pl;
d) zaakceptowania postanowień Regulaminu;
e) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez WEBMEDICA danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usługi.
4. Niezależnie od postanowień punktu IV.2 i IV.3 Regulaminu, korzystanie z Usługi może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z Usługi.
5. Wykonanie czynności wskazanych w punkcie IV.2 i IV.3 Regulaminu odbywa się za pomocą Formularzy dostępnych w Serwisie i w Portalu SuperPracodawca.pl.
6. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza oznaczone jako obowiązkowe, a następnie przesłać ten Formularz drogą elektroniczną do WEBMEDICA poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.
7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez WEBMEDICA dla celów związanych z korzystaniem z Usługi.
8. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest WEBMEDICA.
9. WEBMEDICA informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez WEBMEDICA danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi.
11. Użytkownik zobowiązany jest podać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
12. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia WEBMEDICA do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi.
13. Korzystanie z Usługi, a w szczególności przesłanie do WEBMEDICA Formularza, jest równoznaczne z:
a. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
b. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
c. upoważnieniem WEBMEDICA do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z Usługi;
d. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. WEBMEDICA dołoży starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WEBMEDICA nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usługi. Ponadto oprogramowanie Serwisu i Formularze mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usługi, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.
2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez WEBMEDICA do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, WEBMEDICA podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu SuperPracodawca.pl.
3. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, WEBMEDICA stosuje pliki zwane „cookies”. Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.
4. WEBMEDICA używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów internetowych i usług, udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników. Cookies są wykorzystywane przez WEBMEDICA także w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb WEBMEDICA i w ramach współpracy z kontrahentami, w tym reklamodawcami), związanych z prezentacją reklam w Portalu SuperPracodawca.pl, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców, a także związanych z ankietami przeprowadzanymi na stronach internetowych Portalu SuperPracodawca.pl, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej ankiety oraz aby prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
5. Cookies są ustawiane w trakcie korzystania z serwisu internetowego i w żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
6. Cookies nie służą identyfikacji konkretnych osób, na ich podstawie WEBMEDICA nie ustala tożsamości Użytkowników.
7. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przeglądarek. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu SuperPracodawca.pl.
8. Bez uprzedniej zgody WEBMEDICA, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi.
9. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Opinii spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez WEBMEDICA z tytułu zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika Opinii nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
10. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie Opinii w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie w Serwisie oraz bezpłatne czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do tych Opinii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Opinii oraz prawo do zezwalania na czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie tych Opinii przez inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
11. Korzystanie z Usługi, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Opinie Użytkownika nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez WEBMEDICA z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do Opinii zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie.
12. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Opinii zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
13. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Opinii w Serwisie oraz do zezwalania na ich czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
14. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą Opinii lub jest współtwórcą Opinii winien posiadać na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do treści Opinii lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (jeżeli takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) prawo do zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania Opinii w Serwisie oraz do zezwalania innym osobom na ich czytanie lub/i oceniania lub/i opiniowanie na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest – przed zamieszczeniem Opinii w Serwisie, której nie jest twórcą lub której jest współtwórcą – do skontaktowania się z osobami lub organizacją wymienioną w zdaniu poprzednim, ustalenia zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Opinii w Serwisie oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie żadnych Opinii, której nie jest twórcą lub której jest współtwórcą bez uprzedniego ustalenia z osobami i stosownymi organizacjami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Opinii w Serwisie, w tym opłat za jej rozpowszechnianie, które winien uiścić tym osobom i organizacjom z tego tytułu. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez WEBMEDICA z tytułu roszczeń osób trzecich, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Opinii zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie oraz roszczeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
15. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia Opinie w Serwisie we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność. Udostępnienie przez WEBMEDICA Usługi w Serwisie ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że WEBMEDICA nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia Opinii Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
16. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie Opinii i Nicków, które będą zawierały: treści sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, adresy internetowe lub łącza (odnośniki, linki) do jakichkolwiek stron internetowych, treści naruszające prawa WEBMEDICA i prawa osób trzecich, dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, stanowiące materiały informacyjne lub reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez WEBMEDICA z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
17. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
18. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. Usunięcie przez Użytkownika Opinii z Serwisu jest możliwe poprzez wysłanie do WEBMEDICA odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usługi. Oświadczenie wskazane w punkcie poprzednim powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej kontakt@superpracodawca.pl oraz powinno zawierać w szczególności Nick Użytkownika, dokładny czas i datę zamieszczenia Opinii, nazwę Serwisu i oznaczenie (np. tytuł) treści, do której Opinia została zamieszczona. WEBMEDICA usunie z Serwisu Opinię Użytkownika w terminie do trzech dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika wskazanego w zdaniu poprzednim. Postanowienie zdania poprzedniego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Opinii zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub/i gdy obowiązek zabezpieczenia Opinii o określonej treści wynika z obowiązujących przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadkach WEBMEDICA jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Opinii Użytkownika w Serwisie.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa WEBMEDICA.

1. WEBMEDICA jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu lub/i lub/i Usługi lub/i Formularzy, jeżeli jest to spowodowane:
a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b. przyczynami niezależnymi od WEBMEDICA (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. WEBMEDICA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z Serwisu lub/i Usługi.
3. WEBMEDICA nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub/i Opinii Użytkowników spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od WEBMEDICA.
4. WEBMEDICA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Usługi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi nastąpiło z winy nieumyślnej.
5. WEBMEDICA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WEBMEDICA jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. WEBMEDICA jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
6. WEBMEDICA nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treść Opinii i Nicków Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane (w tym dane osobowe) lub/i informacje.
7. WEBMEDICA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
8. WEBMEDICA zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych) i treści jego Opinii uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i treści uprawnionym osobom lub organom wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. WEBMEDICA może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usługi, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. WEBMEDICA zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
11. WEBMEDICA zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej lub/i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
12. WEBMEDICA zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
13. WEBMEDICA zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi (zamknięcia Usługi) w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych, w tym ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia określonego w zdaniu następnym. WEBMEDICA poinformuje Użytkowników o rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WEBMEDICA na stronach internetowych Serwisu.
14. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie, bez względu na miejsce zamieszkania Użytkownika. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Usługi jest miejsce, w którym WEBMEDICA ma siedzibę. Usługa w Serwisie jest świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym WEBMEDICA ma siedzibę. Wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WEBMEDICA i Użytkownikiem podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
15. Wyłącznym źródłem zobowiązań WEBMEDICA jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
16. WEBMEDICA jest uprawniona do zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Opinii Użytkownika lub/i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu;
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie przez WEBMEDICA danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usługi;
c) w przypadku udostępnienia WEBMEDICA danych osobowych niezgodnych z prawdą;
d) w przypadku otrzymania przez WEBMEDICA urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze zamieszczonej, przechowywanej i rozpowszechnianej w Serwisie Opinii Użytkownika;
e) w przypadku nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu;
f) w przypadku rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi (zamknięcia Usługi);
g) w przypadku usunięcia treści Serwisu lub/i Opinii, do której Opinia Użytkownika została zamieszczona, określonym w punkcie III.8 Regulaminu.
17. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, WEBMEDICA usunie Opinię Użytkownika z serwera WEBMEDICA. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Opinii zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i gdy obowiązek zabezpieczenia Opinii o określonej treści wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadkach WEBMEDICA jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Opinii Użytkownika.
18. W przypadkach określonych w punkcie VI.16 podpunkt a) i d) Regulaminu, zablokowanie (uniemożliwienie) dostępu do Opinii Użytkownika zalogowanego do Portalu SuperPracodawca.pl w chwili zamieszczenia Opinii w Serwisie następuje po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu do Opinii Użytkownika. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika odnośnie treści Opinii w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia do Użytkownika lub braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika odnośnie treści Opinii lub oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, WEBMEDICA może zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi. W pozostałych przypadkach określonych w punkcie VI.16 Regulaminu, zablokowanie (uniemożliwienie) dostępu do Opinii Użytkownika zalogowanego do Portalu SuperPracodawca.pl w chwili zamieszczenia Opinii w Serwisie lub/i zaprzestanie świadczenia Usługi takiemu Użytkownikowi następuje bez powiadomienia Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.13 Regulaminu.
19. W związku z tym, że Użytkownik nie zalogowany do Portalu SuperPracodawca.pl w chwili zamieszczania Opinii nie udostępnia WEBMEDICA w Formularzu danych umożliwiających skontaktowanie się z Użytkownikiem, zablokowanie (uniemożliwienie) dostępu do Opinii takiego Użytkownika i zaprzestanie świadczenia Usługi takiemu Użytkownikowi następuje bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.13 Regulaminu.
20. WEBMEDICA nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła, za pomocą którego loguje się do swojego Konta Portalu SuperPracodawca.pl. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła określonego w zdaniu poprzednim nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WEBMEDICA lub przyczyn, za które WEBMEDICA ponosi odpowiedzialności na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
21. WEBMEDICA informuje, że ze starannością przyjmuje i rozpatruje każdą otrzymaną przez WEBMEDICA wiadomość dotyczącą bezprawnego charakteru Opinii zamieszczonej i przechowywanej w Serwisie. Jednakże WEBMEDICA zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie bezprawnego charakteru Opinii jedynie ze zgłaszającymi posiadającymi interes prawny w takiej sprawie lub z ich pełnomocnikami (po wykazaniu przez pełnomocnika stosownego umocowania). WEBMEDICA informuje ponadto, że osoby przesyłające wiadomości dotyczące bezprawnego charakteru Opinii zamieszczonej i przechowywanej w Serwisie, powinny przed wysłaniem do WEBMEDICA takiej wiadomości sprawdzić i upewnić się, czy podniesione w niej zarzuty są zgodne z prawdą i czy są uzasadnione. Zgłoszenie wiadomości określonej w niniejszym punkcie Regulaminu, która zawiera bezpodstawne lub/i nieprawdziwe zarzuty odnośnie charakteru Opinii może zostać uznane za działanie na szkodę Użytkownika, do którego Opinii zarzuty zostały zgłoszone lub na szkodę WEBMEDICA oraz może się wiązać dla zgłaszającego z odpowiedzialnością odszkodowawczą względem takiego Użytkownika lub względem WEBMEDICA, w szczególności, jeżeli zgłoszenie takie spowoduje utrudnienie w prawidłowym świadczeniu Usługi przez WEBMEDICA.

VII. Korespondencja.

1. WEBMEDICA kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez Użytkownika lub z którego otrzymała korespondencję od Użytkownika, a w przypadku Użytkownika posiadającego Konto Portalu SuperPracodawca.pl i Konto poczty elektronicznej udostępnianej przez WEBMEDICA oraz zalogowanego do Portalu SuperPracodawca.pl w chwili zamieszczania Opinii w Serwisie – na adres tej poczty elektronicznej.
2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi za pomocą adresu mailowego kontakt@superpracodawca.pl, z zastrzeżeniem postanowień punktu VII.3 Regulaminu.
3. W sprawach związanych z zablokowaniem (uniemożliwieniem) dostępu do Opinii Użytkownika lub/i usunięciem Opinii Użytkownika z serwera WEBMEDICA, Użytkownik powinien kierować korespondencję na adres poczty elektronicznej kontakt@superpracodawca.pl.
4. WEBMEDICA nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WEBMEDICA nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana.
5. WEBMEDICA kieruje korespondencję do zgłaszającego, określonego w punkcie VI.21 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez zgłaszającego lub z którego otrzymała korespondencję od zgłaszającego.

VIII. Reklamacje.

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi za pomocą adresu mailowego kontakt@superpracodawca.pl, z zastrzeżeniem punktu VIII.2 i VIII.3 Regulaminu.
2. W sprawach związanych z zablokowaniem (uniemożliwieniem) dostępu do Opinii Użytkownika w Serwisie, Użytkownik nie zalogowany do Portalu SuperPracodawca.pl w chwili zamieszczania Opinii w Serwisie powinien kierować reklamacje na adres poczty elektronicznej kontakt@superpracodawca.pl, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Opinii Użytkownika w Serwisie. W treści reklamacji, Użytkownik powinien podać w szczególności swój Nick, czas i datę zamieszczenia Opinii, nazwę Serwisu i oznaczenie (np. tytuł) treści, do której Opinia została zamieszczona.
3. W sprawach związanych z zablokowaniem (uniemożliwieniem) dostępu do Opinii Użytkownika w Serwisie, Użytkownik zalogowany do Portalu SuperPracodawca.pl w chwili zamieszczania Opinii w Serwisie powinien kierować reklamacje na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano powiadomienie o zablokowaniu dostępu do Opinii Użytkownika, w terminie 7 (siedmiu) dni od wysłania powiadomienia do Użytkownika. W treści reklamacji, Użytkownik powinien podać w szczególności swój Nick, dokładny czas i datę zamieszczenia Opinii, nazwę Serwisu i oznaczenie (np. tytuł) treści, do której Opinia została zamieszczona. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy zablokowanie dostępu do Opinii Użytkownika następuje bez powiadomienia Użytkownika. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, Użytkownik zalogowany do Portalu SuperPracodawca.pl w chwili zamieszczenia Opinii w Serwisie, powinien kierować reklamacje w sprawach związanych z zablokowaniem (uniemożliwieniem) dostępu do Opinii Użytkownika w Serwisie zgodnie z postanowieniami punktu VIII.2 Regulaminu.
4. WEBMEDICA rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WEBMEDICA poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem 7 (siedmiodniowego) okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WEBMEDICA o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
5. Odpowiedź na reklamację WEBMEDICA kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu.

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
3. WEBMEDICA zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.
4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
5. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.

Niezależne opinie o pracodawcach

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory WWW lub innych podobnych technologii umożliwiających świadczenie dopasowanych treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie.Używamy ciasteczek na naszej stronie by przygotować treść najlepiej dopasowaną do naszych użytkowników. Akceptując te informacje akceptujesz korzystanie z ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close